Poskytování technicko – organizačních služeb v oblasti požární ochrany (PO) a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně obchodní činnosti.

Firma LA – PO fire, s.r.o. vznikla v únoru roku 2007 v Brně a plynule navázala na činnost její předchůdkyně firmy Vlasta Lakotová která byla založena již v lednu 1990 v Brně a od roku 1993 se zabývá komplexními službami v oboru požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci.

Firma navázala na dlouholetou zkušenost v této oblasti z dob minulých v délce 20 let. Tým odborníků zajišťuje pro desítky firem v Brně a jeho okolí klid a bezpečí pro jejich práci. Okruh stálých zákazníků je rozsáhlý a zahrnuje různé druhy průmyslu, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb, drobné podnikatele atd. Své konzultační a obchodní služby poskytuje i občanům.

Poskytujeme také služby a odbornou pomoc autorizovaných osob při zajišťování povinností vyplývajících ze zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a taktéž máme zajištěnu oblast životního prostředí.

Všechny služby poskytujeme jak na základě dlouhodobých smluv, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řešení problematiky požární ochrany a bezpečnosti práce, tak i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu je pro nás samozřejmostí. Technicko-organizační poradenství, konzultace a obchodní činnost jsou pak naší každodenní prací.

Ani vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací nejsou pro nás neznámou oblastí. Tým odborníků je schopen zajistit pro Vás veškeré revize i oblast školení.

Právní předpisy

Nové nebo novelizované právní předpisy v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce vyžadují od zaměstnavatelů plnění nových povinností, resp. nový přístup a pohled na plnění povinností stávajících. Odborná způsobilost v prevenci rizik, kategorizace prací, členění provozovaných činností požárního nebezpečí, činnost techniků a preventistů požární ochrany jsou jen některé z nich.

Společnost LA – PO fire, s. r. o. je připravena Vám pomoci tuto problematiku řešit tak, aby bezpečnost Vaše, Vašich zaměstnanců i pracovního prostředí byla na takové úrovni, že obstojí nejen při výkonu státního požárního dozoru a dalších kontrolních orgánů bez hrozby pokut a sankcí, ale zejména Vám umožní efektivně využívat lidské a finanční zdroje.

Ujišťujeme Vás, že dobře vyhodnocená rizika práce a správný přístup k zajištění požární ochrany přináší Vašemu podnikání pouze prokazatelně kladné ekonomické výsledky.

V konečných důsledcích naše firma přejímá odpovědnost a povinnost úhrady sankcí vyměřených našemu smluvnímu partnerovi kontrolními orgány, pokud prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění našich závazků.

Na spolupráci se těší tým LA-PO fire, s.r.o.