Umístění, počet a druh hasicích přístrojů

Kam, kolik a jaké druhy hasicích přístrojů umístit zjistíte v požárně bezpečnostním řešení, které zpracovavá autorizovaný inženýr v oboru požární ochrany. Tyto počty a druhy se určí podle výpočtů uvedených v příslušných normách na základě provozovaných činností, skladovaných hořlavých látek atd.

Nemáte-li tuto dokumentaci, lze vycházet z § 2, odst. 5 a 6, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, která určuje vybavení prostor a zařízení právnických a podnikajicích fyzických osob. Dále řeší umístění a počty hasicí přístrojů vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Výtah z této vyhlášky vám přinášíme v článcích.

Umístění PHP určuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Hasicí přístroje musí být umístěny, tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné a jejich umístění musí umožňovat snadné a rychlé použití. V rozlehlých nebo skrytých prostorech se musí hasicí přístroje označit příslušnou požární značkou.

PHP se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

 Při zavěšení na zeď se používá závěsných háčků, které jsou součástí každého hasicího přístroje. Stojí-li hasicí přístroj na zemi, můžeme ho zajistit proti pádu také pomocí háčku s tím, že dno hasicího přístroje je na zemi, nebo těsně nad zemí. Popřípadě stojicí hasicí přístroj můžeme zajisti pomocí řetízku. Ten nesmí použití hasicího přístroje nijak omezovat.