SVJ a povinnosti v oblasti požární ochrany

Požární ochrana v bytových domech - seminář HZS Pardubického kraje

Je nutné si předem uvědomit, že společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zabezpečující plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně").

Právnickým osobám je rozsah povinností stanoven v závislosti na kategorii požárního nebezpečí jimi provozované činnosti.

Zákon o požární ochraně v § 4 určuje tyto tři kategorie požárního nebezpečí:

  1. Bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. Se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. S vysokým požárním nebezpečím

 

Je tedy na právnické osobě, aby svůj objekt nebo svou činnost zařadila do správné kategorie požárního nebezpečí, a podle toho plnila povinnosti na úseku požární ochrany. V praxi to znamená, že činnost podle bodu2 vyžaduje samozřejmě více povinností z hlediska PO než činnost podle bodu 1, a činnost podle bodu 3 na sebe váže další povinnosti(zejm. podle § 6a, zákona o požární ochraně).

Povinností právnických osob v oblasti požární ochrany je celá řada a nelze je detailně popsat v jednom článku. Proto doporučuji obrátit se na osobu odborně způsobilou dle § 11 zákona o požární ochraně a nechat si detailně zpracovat výčet relevantních povinností pro konkrétní objekt a činnost.

I v případě, že objekt SVJ bude zařazen do první kategorie(bez zvýšeného požárního nebezpečí) je vhodná spolupráce osoby odborně způsobilé, aby podle § 5 odst.1 písm. e) zákona o požární ochraně pravidelně kontrolovala dodržování předpisů o požární ochraně a prováděla pravidelné preventivní prohlídky objektu.

 

Lhůty preventivních požárních prohlídek stanoví §13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně (dále jen „vyhláška o požární prevenci")

  1. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za 3 měsíce,
  2. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za 6 měsíců,
  3. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za rok.

 

A tady přichází první bolavé místo v péči o požární ochranu ze strany SVJ. Řada z nich totiž vůbec netuší, že i ten nejmenší a zdánlivě bezproblémový dům v kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí musí být podle výše uvedeného znění podroben pravidelné preventivní požární prohlídce!

Tato prohlídka navíc reflektuje další podstatnou povinnost, která je často zanedbávána a tou je označení objektu příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. vnitřní požární vodovod -nástěnné hydranty). Podrobnosti jsou stanoveny v § 3, odst. 2, §11 odst. 2 písm. d) a f) a odst 3 písm. a) vyhlášky  o požární prevenci. Označením značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně se rozumí například označení únikových cest, směrů úniku, nouzových východů, evakuačních výtahů,hlavních uzávěrů elektrické energie, plynu, vody, topení a produktovodů, přenosných hasících přístrojů, požárních hydrantů, zákazu kouření a zákazu vstupu s otevřeným ohněm.

Řada povinností, které je SVJ povinno plnit, se vztahuje k únikovým cestám.

V §5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody,plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

I tyto problémy by měla řešit preventivní požární prohlídka a následné odstranění závad, které je v záznamu o provedené prohlídce stanoveno.

Další obecnou povinností, která naštěstí není tolik podceňovaná, je problematika hasících přístrojů. Hasící přístroje(dále jen „PHP") jsou věcnými prostředky požární ochrany, a kromě revize (nutno provádět min.1× ročně) je nutné také uvažovat o jejich rozmístění, druzích a počtu. Jestliže SVJ nedisponuje projektovou dokumentací, požárně bezpečnostním řešením nebo obdobnou dokumentací, která stanoví množství, druhy a způsob vybavení PHP, je nutno postupovat podle § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, kde se mimo jiné uvádí, že se instalují alespoň PHP s určitou hasební schopností (např. 6 kg hasícího prášku) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. A to je nutné vzít navíc v potaz ČSN 73 08 33 (norma pro bydlení a ubytování), kde je striktně stanoveno, že PHP musí být umístěn v prostorách určených ke skladování (sklípky) a ve strojovně výtahu.

Další ožehavou záležitostí je otázka vnitřního požárního vodovodu - požárních nástěnných hydrantů.

Nestačí jen předepsaná revize dle ČSN 73 08 73 a ČSN EN671-3 (nutno provádět min. 1× ročně).

Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, které se musí dle§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně zabezpečovat v potřebném množství a udržovat v provozuschopném stavu. Tzn., doplňovat jednotlivé komponenty (hadice a proudnice), dbát na to, aby stoupací potrubí požárního vodovodu bylo natlakováno a připraveno k použití. Velkým nešvarem je uzamykání hydrantových skříní vedené snahou o zabezpečení uložené požární výbavy před krádeží nebo zneužitím. Pokud u hydrantu není zařízení sloužící k okamžitému zpřístupnění (např. prosklená krabička s klíčem), je požární hydrant k ničemu a SVJ porušuje povinnost vyplývající ze zákona o požární ochraně.

A na závěr tohoto základního informačního článku snad nejméně známá povinnost SVJ z hlediska požární ochrany. Jedná se o kontroly požárně bezpečnostního zařízení jako jsou např. požární dveře, požární klapky, požární ucpávky, požární hydranty, nouzové osvětlení a další, dle §1 písm d) a § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci a jako takové se musí min. 1× ročně revidovat.

Dále je nutno provádět kontroly a revize elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů a komínů ve stanovených lhůtách - u činností bez zvýšeného pož. nebezpečí  §5 odst. 1 písm. c) a f) zákona o požární ochraně, u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím § 6 odst. 1 písm. c) zákona o pož. ochraně, § 38 vyhlášky o požární prevenci

Další povinnosti nám přináší  vyhl. č. 23/2008, která určuje technické podmínky staveb, které byly kolaudovány nebo prošly zásadní stavební úpravou po 1. 7. 2008. Tato vyhlášky přináší další povinnosti, zejména co se týče instalace požárních hlásičů a specifických druhů hasících přístrojů v objektech pro bydlení a ubytování.

Doufám, že výše uvedené informace Vám  přispějí k vyšší bezpečnosti Vašich domů a jednotlivých uživatelů.