Požární ochrana

V oblasti požární ochrany dále zajišťujeme:

 
 • zajištění výkonu funkce odborně způsobilé osoby v PO
 • zpracování začlenění činností podle požárního nebezpečí dle § 4 zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), včetně aktualizace
 • zpracování, vedení a aktualizace tématického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle vypracovaných osnov
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • zpracování požárních řádů dle specifikace vykonávaných činností
 • zpracování požární poplachové směrnice
 • zpracování požárního evakuačního plánu v textové a grafické podobě
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru včetně operativní karty
 • obstarání a rozmístění bezpečnostních tabulek
 • kontrola požárně-bezpečnostního zařízení
 • zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků PO
 • vedení požární knihy
 • osobní účast při jednání s orgány státního dozoru