Požárně bezpečností řešení

Požárně bezpečnostní řešení je v souladu s § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb. součástí projektové dokumentace, která se předkládá při stavebním řízení místně příslušnému stavebnímu úřadu. Obsah PBŘ podrobně rozpracovává ustanovení § 41 vyhlášky246/2001 Sb. o požární prevenci. Zpracovávat tuto část projektové dokumentace – PBŘ může pouze osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.