Vyhláška č. 23/2008 Sb., přenosné hasící přístroje

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb stanoví mimo jiné vybavení objektů hasícími přístroji (PHP), a to v Příloze č. 4.Pro vybrané druhy staveb se vybavují PHP následovně:Prodejní stánek

 • 1 PHP vodní nebo pěnový s hasící schopností nejméně 13A nebo 1 ks PHP práškový s hasící schopností nejméně 21A.

Rodinný dům

 • 1 PHP s hasící schopností nejméně 34A.

Bytový dům

 • 1 ks PHP práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie
 • 1 ks PHP CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu
 • 1 ks PHP vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A nebo PHP práškový s hasící schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy požárních úseků určených pro skladování, je – li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2
 • PHP vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A nebo PHP práškový s hasící schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů

Stavby ubytovacích zařízení

 • V požárních úsecích určených pro ubytování 1 ks PHP s hasící schopností 21A na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti PHP menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží
 • V požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné ploše nad 20 m2 1 ks PHP vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A nebo PHP práškový s hasící schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy
 • 1 ks PHP práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie
 • 1 ks PHP CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu

Garáže

 • V jednotlivých garážích 1 ks PHP pěnový nebo práškový s hasící schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor (stání)
 • V řadových garážích 1 ks PHP pěnový a práškový s hasící schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor (stání)
 • V hromadných a řadových garážích a řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) 1 ks PHP pěnový nebo práškový s hasící schopností 183B na prvních započatých 10 stání a další stejný PHP na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni

Jednotlivé hasící schopnosti

 • 13A – např. voda, pěna 9 litrů
 • 21A – např. běžný prášek 6 kg
 • 34A – např. speciální prášek 6 kg nebo kombinace 2x běžný prášek 6 kg
 • 55B – např. oxid uhličitý 5 kg
 • 183B – např. speciální prášek 6 kg nebo kombinace 2x běžný prášek 6 kg

Požadavek vybavení PHP podle této vyhlášky se vztahuje na novostavby, nebo stavební úpravy stávajících objektů, na které bylo vydáno stavební povolení, případně souhlasné stanovisko příslušného orgánu státního požárního dozoru počínaje 1. červencem 2008.