Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - zařízení autonomní detekce a signalizace

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Tato vyhláška se vztahuje na novostavby, nebo stavební úpravy stávajících objektů, na které bylo vydáno stavební povolení, případně souhlasné stanovisko příslušného orgánu státního požárního dozoru počínaje 1. červencem 2008.
Mimo jiné vyhláška stanoví povinnost vybavit určité typy staveb zařízením autonomní detekce a signalizace.

Jedná se o tyto typy staveb:

  • Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci
  • Bytový dům
  • Stavba ubytovacího zařízení
  • Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče
  • Stavba ubytovacího zařízení staveniště

Zařízení autonomní detekce a signalizace je jednoduché zařízení detekující přítomnost kouře na několika principech.
Nejjednodušší je opticko – kouřový hlásič, pracující na principu rozptylu optického paprsku na částečkách kouře. V opticko kouřovém hlásiči na principu rozptylu je zdroj optického záření a světlocitlivý prvek, jejichž optické osy jsou vzájemně orientovány tak, že za normálních podmínek nemůže paprsek ze zdroje, který se šíří jen přímočaře, dopadat na světlocitlivý prvek. Tato část hlásiče je oddělena od okolního prostředí labyrintem, který zabraňuje vnikání světla, ale umožňuje vniknutí kouře. Vnikne – li do hlásiče kouř, dojde na částicích kouře k rozptylu paprsku. Jakmile paprsek dopadne na světlocitlivý prvek, hlásič spustí akustickou signalizaci požáru.
Schéma funkce opticko - kouřového hlásiče:

Hlásič pracující na tomto principu je možno zakoupit i v naší prodejně. K hlásiči obdržíte jednoduchý návod na instalaci a obsluhu.
V návodě je také doporučené umístění, zde však upozorňujeme, že vyhláška pro objekty uvedené výše umístění jednoznačně určuje.