Služby poskytované v PO a BOZP

Služby poskytované v oblasti PO a BOZP

Ceny za poskytované služby jsou smluvní a je možno se dohodnout na těchto variantách:a) měsíční paušální poplatek za komplexní služby:

Tuto formu spolupráce nabízíme firmám, které se rozhodnou pro trvalé komplexní zajišťování služeb v oblasti PO nebo BOZP (případně obojí). Jedná se prakticky o správu firem v těchto oblastech.

Vzhledem k širokému spektru činností vykonávaných v této oblasti se skladba cen za poskytované služby stanovuje až po vstupní analýze. Odvíjí se od druhu provozovaných činností, konkretizace požadavků, druhu objektu a dosavadní úrovně a způsobu zabezpečení PO i BOZP ve firmě.

Výše tohoto poplatku je odvozena od objemu vykonávaných prací vyplývajících z druhu objektu, provozovaných činností a počtu zaměstnanců. Tato částka se u našich stávajících zákazníků pohybuje od 1.500,-- Kč/měsíc po 22.000,- Kč/měsíc.

 

Jsme firmou, která v konečných důsledcích přejímá odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli, pokud prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy. Firma je pro tyto účely pojištěna u České pojišťovny a. s. 

b) jednorázová služba:

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO OBLAST PO A BOZP

Jedná se o nejčastěji využívané služby. Při objednávce bude cena za zpracování sjednána individuálně podle rozsahu, náročnosti práce a druhu objednané dokumentace

Možné druhy zpracovávané dokumentace jak v oblasti PO tak v oblasti BOZP: 

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Dokument. o začlenění do kat. činností se zvýšeným (vysokým) pož. nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí (pouze u vysokého pož. nebezpečí)
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tematický plán školení a odborné přípravy
 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
 • Podmínky pož. bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných pracích

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (dále jen BOZP)

 • Kategorizace prací
 • Analýza a prevence rizik
 • Stanovení organizace zabezpečení BOZP
 • Vyučovací osnovy pro školení BOZP
 • Traumatologický plán 1.pomoci
 • Směrnice - bezpečný provoz a používání strojů
 • Směrnice - alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky
 • Směrnice - práce zakázané ženám a mladistvým
 • Směrnice - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mastí,nápojů
 • Směrnice - Povinnosti zaměstnanců a postup při vzniku pracovního úrazu
 • Závodní preventivní péče
 • Lhůtník kontrol zkoušek a revizí
 • Šetření pracovního úrazu a jeho likvidace
 • Pokyny pro obsluhu tlakových nádob
 • Provozní předpis pro laboratoře
 • Provozní řád skladu - malý sklad, jedna místnost
 • Provozní řád skladu - velký sklad s provozem dalších zařízení
 • Provozně dopravní řád motorová vozidla
 • Provozně dopravní řád manipulačních vozíků
 • Provozní řád kotelny
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení
 • Pověřovací dekrety pro vyhr. tech.zař.- elektrická, zdvihací, plynová, tlaková
 • Protokol o určení vnějších vlivů
 • Zpracování připomínek k nájemní smlouvě - oblast PO a BOZP