Pracovní úrazy v roce 2011, způsob jejich evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a ruší nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

Hlavní rozdíly mezi nařízeními:

V novém nařízení je již kladen větší důraz na vedení evidence a jsou zde vypsány údaje, které zaměstnavatel vede v knize úrazů. Zaměstnavatel může vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:

 1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
 2. datum a hodinu úrazu,
 3. místo, kde k úrazu došlo,
 4. činnost, při níž k úrazu došlo,
 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 6. celkový počet zraněných osob,
 7. druh zranění a zraněná část těla,
 8. druh úrazu,
 9. zdroj úrazu,
 10. příčiny úrazu,
 11. jména svědků úrazu,
 12. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

 

Další novinkou je hlášení změn o úrazu.

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel Záznam o úrazu - hlášení změn.

Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
 4. došlo-li  ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu.

Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce stejným orgánům jako v případě zasílání záznamu o úrazu. Vzor nového  tiskopisu Záznamu o úrazu a Záznamu o úrazu - hlášení změn je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

V novém nařízení se take změnily některé položky ve vzoru záznamu o úrazu.
A to především:

 • Předmět podnikání již není specifikován pomocí OKEČ, ale CZ-NACE.
 • Doplněna kolonka o přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek u postiženého.
 • Doplněna kolonka opatření k zabránění opakování prac. úrazu.
 • Vyjádření postiženého či svědků

Stáhnout Dokument - Záznam o úrazu

Stáhnout Dokument - Záznam o úrazu - hlášení změn