Odškodnění pracovního úrazu

Za pracovní úraz dle zákoníku práce, odpovídá zaměstnavatel, u kterého jste v pracovněprávním vztahu.

V souvislosti s pracovním úrazem máte nárok na tyto náhrady:

  • Ztrátu na výdělku
  • Bolest a ztížení společenského uplatnění(bodové ohodnocení vyhodnotí lékař v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu je 120 Kč)
  • Účelně vynaložené náklady s léčením(např. uhrazené doplatky léků, regulační poplatky, nutná výpomoc v domácnosti, platba za vystavení posudku o bolestném)
  • Věcnou škodu (zničený civilní oděv, mobilní telefon, apod.

Na tyto náhrady máte nárok i v případě, že Váš úraz nebyl tak závažný a nemuseli jste zůstat doma v pracovní neschopnosti. Je jen třeba prokázat, že na náhrady máte oprávněný nárok, proto je třeba doložit doklady o vynaložených nákladech.

Zaměstnavatelé mají povinnost být pro případ pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnance pojištěni. Stává se však, že pojišťovny nejsou ochotny poskytnout pojistné plnění s odůvodněním, že se nejedná o pracovní úraz. Pojišťovny však nejsou oprávněny tuto skutečnost posuzovat (to může pouze zaměstnavatel nebo soud), proto je třeba trvat na svém.

Zaměstnavatel se ovšem může své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance částečně zprostit, musí však prokázat, že škoda vznikla:

  • tím, že postižený zaměstnanec porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody,
  • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody,
  • proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

O výši Vaší odpovědnosti je zaměstnavatel Vás povinen písemně informovat a sdělit Vám důvod Vašeho zavinění. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat.