Nová úprava pracovnělékařské péče 2013

S účinností od 1. dubna 2013 se mění:

1. Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancem

Podle současného znění zákona o specifických zdravotních službách mohou být pracovnělékařské služby poskytovány pouze na základě smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem těchto služeb. Ovšem řada zaměstnavatelů (zdravotnických zařízení) dosud tyto služby poskytuje prostřednictvím svých zaměstnanců (lékařů), a to by již od dubna 2013 nebylo možné. Poskytování služeb podle nových podmínek by prakticky znamenalo jejich propouštění, uzavírání nových smluv s externími poskytovateli, a tím i zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. Nově budou moci zdravotnická zařízení zajišťovat pracovnělékařské služby rovněž svými zaměstnanci – lékaři v oboru pracovnělékařské péče nebo v oboru všeobecného lékařství. 

2. Zdravotní prohlídky u dohod

Podle novelizovaného paragrafu 59 odst. 1 b zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením: 

  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
  3. vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu.

Jestliže se uchazeč dle výše uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. U vstupních prohlídek bylo zachováno pravidlo, kdy může budoucí zaměstnanec zařazený do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdravíabsolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře (pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak). Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé až čtvrté rizikové kategorii, musí využít služeb poskytovatele pracovnělékařské péče zaměstnavatele.

Co je riziková práce?

Nová úprava paragrafu 59 přesně vymezuje, ve kterých případech je vždy nutné provést vstupní lékařskou prohlídku u osob ucházejících se o zaměstnání. Jestliže se jedná o dohody konané mimo pracovní poměr, pak je povinná při výkonu rizikových prací nebo pokud ji pro sjednaný druh práce vyžaduje jiný právní předpis (například lékařská prohlídka řidičů z povolání). Zaměstnavatel však může prohlídku s ohledem na § 103 odst. 1 písm. a zákoníku prácevyžadovat i v ostatních případech, protože nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona o ochraně veřejného zdravírozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Podrobněji § 39 zákona o ochraně veřejného zdraví